skip to Main Content

Overige informatie
Fysio sport Leiden heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. In deze contracten zijn onder meer afspraken gemaakt over tarieven en de wijze van declareren door de fysiotherapeut.
Onze praktijk stuurt de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Cliënten zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het aantal behandelingen dat door hun zorgverzekeraar vergoed wordt. Dit is na te lezen in uw verzekeringspolis.

Huisregels

 • Bij de eerste behandeling vragen wij u om uw identiteitsbewijs en zorgpas.
 • Een handdoek mee te nemen bij elke behandeling.
 • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u plaats nemen in het halletje. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u door de fysiotherapeut gehaald..
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van klanten.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet worden meegenomen.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerker of hiertoe bevoegde instantie ( brandweer, politie) op te volgen.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als klant en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant.

 

Kwaliteit
Alle therapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hierin zijn de fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie ( KNGF) gestelde kwaliteitseisen.
Dat betekent dat wij om onze registratie te behouden deelnemen aan verschillende na- en bijscholingscursussen, opleidingen, congressen en symposia.

Tevens nemen wij deel aan “Kwaliefy” een methode om de kwaliteit geleverde zorg inzichtelijk te maken en te toetsen aan andere praktijken. Hiervoor vragen wij onze cliënten een kwaliteits en tevredenheid enquëte in te vullen indien u per mail daarvoor wordt verzocht.. Daarvoor leveren wij geanomiseerde patiëntgegevens aan.

Privacyreglement
Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan, de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vast gelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn of haar dossier kan inzien.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien U van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt U vragen deze te wijzigen of te verwijderen. Tevens kunt U een afschrift opvragen van uw eigen dossier.

Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling. U kunt gegevens (laten) toevoegen, verwijderen, vernietigen of afschermen van de medische gegevens.

Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.

Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij U of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Op verzoek heeft een cliënt recht op een overzicht van de logging, op een overzicht wie bepaalde informatie in een elektronische uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Indien U van menig bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit regelement wordt omgegaan kunt U gebruik maken van de klachtenregeling zoals op onze website is aangegeven.

De rechten van de cliënt bij (elektronische) gegevensuitwisseling in de zorg

 • Het geven van toestemming voor het uitwisselen van zijn gegevens.
 • Het krijgen van een afschrift van eigen medisch dossier.
 • Het inzicht krijgen in eigen medisch dossier.
 • Het (laten) toevoegen, verwijderen, vernietigen, of afschermen van medische gegevens
 • Op verzoek heeft een cliënt recht op een overzicht van de logging: categorieën van gegevens die zijn verwerkt, de ontvangers of categorieën van ontvangers van die gegevens en informatie over de herkomst van de gegevens.
 • Op verzoek krijgt de cliënt een overzicht wie bepaalde informatie in een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

 

De plichten van een zorgverlener bij (elektronisch) gegevensuitwisseling in de zorg.(Onze plichten zijn uw rechten)

 • Een algemeen recht op informatie welke persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De cliënt informeren over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen, de werking van het elektronische uitwisselingssysteem en welke zorgaanbieders zijn aangesloten op het systeem.
 • Toestemming vragen om medische gegevens beschikbaar te mogen stellen voor inzage door andere zorgverleners.
 • Een medisch dossier bijhouden, up to date houden en alleen voorzien van noodzakelijke gegevens.
 • De cliënt informeren als er een nieuwe categorie zorgverleners gebruik maken van het op het door de zorgverlener gebruikte elektronische uitwisselingssysteem.
 • Het aanpassen, verwijderen, afschermen of vernietigen van medisch gegevens op verzoek van de patiënt.
 • Het vastleggen van de acties die betrekking hebben op het medisch dossier (logging).
 • Voldoen aan de richtlijnen die zorgverleners met elkaar hebben vastgesteld.
 • Het voldoen aan de gestelde wettelijke eisen met betrekking tot de veiligheid van elektronische gegevensuitwisseling.

 

Klachtenregeling
Wij als fysiotherapeuten proberen ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht U onverhoopt toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop wij met U omgaan, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor U zelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als U dat prettig vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen met U een oplossing te zoeken. Indien U het prettig vindt kunt U iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt U gebruik maken van een klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de KNGF-klachtenregeling.

Op de website www.defysiotherapeut.com kunt U lezen hoe U van deze regeling gebruik kunt maken. U kunt ook informatie vragen aan uw fysiotherapeut

info@fysiosportleiden.nl
Kamer van Koophandel 64356248

Back To Top